Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Trainersmateriaal.be
Molenweg 94/14
2830 Willebroek
info@trainersmateriaal.be
BE 1003.419.963
 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website "trainersmateriaal.be", met maatschappelijke zetel te Molenweg 94/14, 2830 Willebroek, BTW BE 1003.419.963 is geaffilieerd met STE Company, met maatschappelijke zetel te Molenweg 94/14, 2830 Willebroek, BTW BE 0677.713.264 en biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel "trainersmateriaal.be" online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van www.trainersmateriaal.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door "trainersmateriaal.be" aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden "trainersmateriaal.be" niet. "trainersmateriaal.be" is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. "trainersmateriaal.be" is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Bij overduidelijke vergissingen op het vlak van prijzen, heeft "trainersmateriaal.be" de mogelijkheid om de volledige bestelling te weigeren.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door "trainersmateriaal.be". "trainersmateriaal.be" kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De aankoop van de producten op www.trainersmateriaal.be wordt gedaan door de gewenste artikelen te selecteren en in het virtuele winkelmandje te plaatsen. Om het bestelproces te beginnen, dient de klant zijn persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gegevens zijn nodig om de producten naar de klant te kunnen versturen, alsook de factuur op te maken. Van zodra de gegevens zijn ingevuld, krijgt de klant een overzicht van de geselecteerde producten. Deze bevestigd hij door naar de volgende stap in het proces te gaan, namelijk de keuze van de betaalwijze.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE77 7512 1277 9442

Na het kiezen van de gewenste betaalwijze, volgt de klant de daarin aangegeven stappen. Door deze stappen te voltooien, gaat de klant akkoord met het volledige bestelproces.

"trainersmateriaal.be" is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Van zodra de betaling van de gekozen producten van een klant aan "trainersmateriaal.be" bevestigd wordt, hetzij door de leverancier van het betalingssysteem voor VISA, Mastercard, Maestro, hetzij door de bevestiging van ontvangst van de gelden door AXA Bank, wordt het leveringsproces bij "trainersmateriaal.be" in gang gezet. Dit proces houdt in dat alle producten verzameld worden, gepast verpakt worden en klaargemaakt voor verzending. Dit proces kan 2 tot 7 werkdagen in beslag nemen, afhankelijk van de hoogte van de stock van de diverse artikelen op het ogenblik van bestelling. Indien textiel besteld wordt waarop een bedrukking dient aangebracht te worden, kan de levertermijn oplopen tot 15 werkdagen. De verzending van de producten zal gebeuren door een gecertifieerd verzendbedrijf zoals Bpost, PostNL, DPD, DHL, GLS, … Dit verzendbedrijf zal instaan voor het bezorgen van het pakken op het door de klant aangegeven leveringsadres. De verzending is gratis vanaf een aankoopbedrag (inclusief BTW) boven de € 75,00. Bij bestellingen tot € 75,00 wordt een verzendkost van € 7,95 aangerekend. De verzendkost voor artikelen die naar Nederland verstuurd worden is vastgelegd op € 11,95 ongeacht de hoogte van het totale order.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Het verzenden van een bestelling met bedrukking, wordt binnen een termijn van 15 werkdagen afgewerkt. Elke verzending zal pas gebeuren na ontvangst van de betaling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan "trainersmateriaal.be" door het sturen van een e-mail naar info@trainersmateriaal.be met daarbij de foto’s die duidelijk en ontegensprekelijk aantonen dat een product niet correct werd geleverd. Het factuurnummer dient duidelijk in het onderwerp van de mail te zijn weergegeven.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door "trainersmateriaal.be", www.trainersmateriaal.be, was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van "trainersmateriaal.be", www.trainersmateriaal.be.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van "trainersmateriaal.be", www.trainersmateriaal.be te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij www.trainersmateriaal.be.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant "trainersmateriaal.be", Molenweg 94/14, 2830 Willebroek, info@trainersmateriaal.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan "trainersmateriaal.be", www.trainersmateriaal.be heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan "trainersmateriaal.be", Molenweg 94/14, 2830 Willebroek. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt "trainersmateriaal.be", www.trainersmateriaal.be zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal "trainersmateriaal.be" alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 21 kalenderdagen nadat "trainersmateriaal.be" op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan "trainersmateriaal.be" wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door "trainersmateriaal.be" geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de "trainersmateriaal.be" klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan "trainersmateriaal.be".

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant "trainersmateriaal.be" zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van "trainersmateriaal.be" is bereikbaar op het telefoonnummer +32 474 41 49 54 (op werkdagen tussen 09u00 en 17u00), via e-mail op info@trainersmateriaal.be of per post op het volgende adres Molenweg 94/14, 2830 Willebroek. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover "trainersmateriaal.be" beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt "trainersmateriaal.be" zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, "trainersmateriaal.be" respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan "trainersmateriaal.be", Molenweg 94/14, 2830 Willebroek, info@trainersmateriaal.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot "trainersmateriaal.be", Molenweg 94/14, 2830 Willebroek, info@trainersmateriaal.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, "trainersmateriaal.be" heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

"trainersmateriaal.be" houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@trainersmateriaal.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. "trainersmateriaal.be" kan zowel gebruik maken van First Party cookies als van Third Party cookies.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door "trainersmateriaal.be" om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van "trainersmateriaal.be". Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
NL